Adatvédelmi nyilatkozat

A kinetix.hu weboldal és a Kinetix Kft. (mint a győri és győrújbaráti reumatológia magánrendelésem üzemeltetője), (Cg. 08-09-010122, székhely: 9081 Győrújbarát, Villa-Baráth krt. 6.) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat és Betegeket a kinetix.hu weboldal és a Magánrendelőkben történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

I. RÉSZ
AZ ADATKEZELŐ

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
1.1. Adatkezelő neve: Dr. Nemes Tibor András
1.2. A praxis címe: 9025 Győr, Fürdő tér 1., 9081 Győrújbarát, Villa-Baráth krt. 6.
1.3. E-mail-címe: info@kinetix.hu
1.4. Telefonszáma: 06302268091

II. RÉSZ
DEFINÍCIÓK

Az Adatkezelő a gyógykezelés során személyes adatot, azon belül személyazonosító adatot és egészségügyi adatot kezel. A gyógykezelés hatékonysága érdekében, ha a beteg hozzájárul, kapcsolattartási adatok kezelésére is sor kerül. Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmak jelentése:

„Adatkezelő”: Az első pontban megjelölt orvos, valamint igénybevétele esetén, az utasítása szerint eljáró más közreműködő személy (például az asszisztense).
„Személyes adat”: a személyazonosító adat, az egészségügyi adat, valamint az e-mailcím és a telefonszám.
„Személyazonosító adat”: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
„Egészségügyi adat”: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat, információ (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
„Egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
„Érintett”: az a magánszemély, akire a kezelt adatok vonatkoznak, jelen esetben a beteg vagy páciens.
„Kapcsolattartási adat”: amin keresztül az Adatkezelő kapcsolatot tud teremteni a beteggel; e- mail-cím, telefonszám.
„Általános adatvédelmi rendelet” (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről.

III. RÉSZ
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

Gyógykezelési tevékenység végzése
A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével, valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket, jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését, emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt, és az ehhez kapcsolódó orvosi tevékenységünket.
Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az egészségügyi dokumentációban (betegnyilvántartás) történik.

1.1. A kezelt adatok forrása
A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, azaz Ön. Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor, amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk. Harmadik személynek minősül az az eset is, amikor az egészségügyi ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a beteget és az adatait hozzánk és az adatfelvétel nálunk
ezek alapján történik.

A kinetix.hu honlapon keresztül személyes adatot nem gyűjtünk. Amennyiben a látogató a megadott email címre saját levelező alkalmazásán keresztül üzenetet küld, a beérkező adatokat (név, email cím) ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra. Ezen adatokat 6 hónap után töröljük a nyilvántartásból.

A honlapon hozzászólási lehetőség nincs, így ilyen irányú adatokat nem is áll módunkban gyűjteni.

1.2. A kezelt adatok köre

1.2.1. A gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és egészségügyi adatait.

1.2.2. Személyazonosító adatai az alábbiak:
(a) az Ön családi és utóneve
(b) leánykori neve (értelem szerint)
(c) a neme
(d) a születési helye és ideje
(e) az Ön édesanyja leánykori családi és utóneve
(f) az Ön lakóhelye
(g) az Ön tartózkodási helye
(h) az Ön TAJ száma

1.2.3. Az 1.2.1 pontban foglaltakon felül kötelesek vagyunk kezelni az egészségügyi dokumentációban rögzítendő adatokat. Ezek a következők:

(a) a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú vagy gondnokság alatt álló beteg esetén a törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége
(b) kórelőzmény, kórtörténet
(c) első vizsgálat eredménye
(d) diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, vizsgálatok elvégzésének időpontjai
(e) ellátandó betegség neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek, kísérőbetegségek, szövődmények
(f) ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők megnevezése
(g) elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye
(h) gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye
(i) a beteg gyógyszer-túlérzékenységének adatai
(j) bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja
(k) betegnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése
(l) beleegyezés és visszautasítás ténye, ezek időpontja
(m) minden egyéb adat és tény, mely a beteg gyógyulására befolyással lehet
(n) vizsgálatokról készült leletek
(o) gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok
(p) ápolási dokumentáció
(q) képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei
(r) beteg testéből kivett szövetminták

1.2.4. Ezeken kívül felvehetünk egyéb, olyan adatot, amely a megítélésünk szerint a gyógyításhoz szükséges.

1.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelést az Általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdésének h) pontja alapján végezzük, azaz az adatkezelés az orvosi diagnózis felállítása és/vagy egészségügyi, vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges. Emellett köteleznek bennünket az adatkezelésre az egészségügyi adatkezelésről szóló magyar jogszabályok előírásai is. Ezek alapján kötelességünk az egészségügyi dokumentáció vezetése, amelyben az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük. Ezen jogszabályok előírják azt is, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.

1.4. Az adatkezelés megtagadásának következménye
A gyógykezelés során Ön önkéntesen adja meg a személyes adatait, így Ön – bizonyos esetekben – megtagadhatja az egészségügyi adatainak és a személyazonosító adatainak átadását, azonban így az orvosi diagnózis felállítása akadályba fog ütközni, és az Ön
ellátása nem feltétlenül vagy egyáltalán nem lesz biztosított.

1.5. Az adatkezelés időtartama
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőriznünk.

2. Kapcsolattartás Önnel
A hatékony gyógyítás része, hogy szükség esetén Önnel kapcsolatba léphessünk. Számos olyan helyzet létezik, amikor nekünk kell valamely információ beszerzéséhez vagy átadásához, kezelések között vagy azok érdekében Önhöz fordulnunk.

2.1. A kezelt adatok forrása
A kapcsolattartás érdekében kezelt adatokat Öntől vesszük fel.

2.2. Kezelt adatok köre
Kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

 • név; valamint
 • e-mail-cím;
 • és/vagy telefonszám.

Ön dönthet úgy, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a kapcsolattartás érdekében a fenti
adatait kezeljük. Ön dönt arról is, hogy mely adatát vagy adatait kezelhetjük a kapcsolattartás érdekében. Ha Ön úgy dönt, hogy nem járul hozzá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezeléséhez, akkor nem tudjuk Önnel a kapcsolatot hatékonyan tartani.

2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amelynek jogalapját az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgáltatja. A hozzájárulást az adatok kezeléséhez írásban kérjük Öntől. Ezen a hozzájáruló nyilatkozaton döntheti el, hogy mely adata kezeléséhez járul hozzá. Ön bármikor jogosult a megadott hozzájárulás visszavonására. Innentől fogva azonban mi nem tudunk hatékonyan kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani Önnel.

2.4. Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartási adatait addig kezeljük, ameddig Ön a 2.3 pontban meghatározott hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelésre a joglapunk akkor is megszűnik, ha Ön nem lesz a praxisunk betege.

IV. RÉSZ
KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Ön személyes adataihoz a III. rész 1. és 2. pontjaiban lefektetett adatkezelési célok érdekében a praxisban dolgozók férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az orvos mellett, az orvos utasításai alapján és a felügyelete mellett, a vele együtt dolgozó asszisztens, esetleg más, a gyógykezelés során közreműködő személy férhet hozzá az Ön adataihoz.

V. RÉSZ
ADATTOVÁBBÍTÁS

A magyar jogszabályban rögzítettek szerint az egészségügyi ellátóhálózaton belülre és az egészségügyi ellátóhálózaton kívülre is kötelesek vagyunk az Ön személyes adatát, adatait
továbbítani. Az adattovábbítás címzettjei a 2. számú mellékletben kerülnek felsorolásra. Ezek az adattovábbítások csak esetlegesen merülhetnek fel. Például, ha bizonyos fertőző betegséget észlelünk Önnél, úgy ezen betegségre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles továbbítani az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az adattovábbításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást (beleértve a továbbítással érintett adatkört, a továbbítást címzettjét. és a továbbítás célját és jogalapját) akkor adjuk meg, amikor az adattovábbítás ténylegesen előfordul.

VI. RÉSZ
ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
Az adatokhoz való hozzáférés biztonságát jelszavas védelemmel garantáljuk az elektronikusan
kezelt adatok esetében, a papíralapú dokumentációt pedig elzártan kezeljük.
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében rendszeresen biztonsági mentéseket hajtunk végre.

VII. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A fenti III. részben felsorolt adatinak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok.
Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 1. A hozzáféréshez való jog
  1.1. Ön jogosult az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, Ön az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint az adatairól másolatot kérhet. Ha Ön utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli üzenet küldésével az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken. Igényét ezen felül személyesen is jelezheti.
  1.2. A gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenül az EESZT rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a www.eeszt.gov.hu weboldalt kell meglátogatnia, itt az Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni a rendszerbe, ahol a saját egészségügyi adatait láthatja.
  1.3. Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor ezen további másolatokat saját költségére kaphatja meg.
  1.4. Ha Ön elektronikus levélben (e-mailben) kér az adataihoz hozzáférést – az Ön ellenkező kérelme hiányában – kérelmét elektronikusan (e-mailben) teljesítjük.
 2. A helyesbítéshez való jog
  2.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy módosítsuk vagy kijavítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail-címét vagy ha megváltozik a neve, lakcíme), illetve egészségügyi adatát.
  2.2. Az egészségügyi adat javítása során úgy járunk el, hogy a hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően nem töröljük, hanem azt úgy javítjuk ki, hogy az eredeti adat is megállapítható legyen.
 3. A törléshez való jog
  3.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti a személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben így például, ha a betegellátás során olyan személyes adatot vettünk volna fel, amely a gyógykezeléshez és az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez nem szükséges.
  3.2. Mivel az egészségügyre vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy mennyi ideig szükséges az egészségügyi adatokat tárolni, azokra irányuló törlési kérelmet nem teljesíthetjük, ha a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő még nem telt el.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  4.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk a jogszabályban meghatározott esetekben. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek, úgy fő szabály szerint azokat a korlátozás kezdetétől csak tároljuk, egyéb adatkezelési műveletet nem hajtunk végre rajtuk.
  4.2. Az adatai korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig azt tovább tároljuk.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog
  5.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján elektronikus formában kezelünk.
  5.2. Kérésére az adatokat olyan formában kell biztosítanunk az Ön számára, amely a későbbiekben is felhasználható és amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni. Így ezeket az adatokat nem kódoljuk és nem védjük jelszóval sem.
  5.3. Igénye szerint az Ön adatait mi is átadhatjuk egy Ön által kiválasztott másik orvosnak, illetve szolgáltatónak, például amennyiben orvost kíván váltani.

AZ ADATFELDOLGOZÓK TEVÉKENYSÉGE

Az adatkezelési céljaink teljesítése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amely cégek, személyek tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be:

Rába Quelle Kft., közös adatkezelő partner fürdőorvosi rendelés esetén
Cím: 9025 Győr, Fürdő tér 1.
Tel: 96 514 905

PKB Számviteli és Szolgáltató Kft. könyvelői tevékenység
Cím: 9022 Győr, Rákóczi F. u. 49.
Tel: 96 311 574

VIII. RÉSZ
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön a VII. részben foglalt jogait érintő kérelmet terjesztett elő, azonban kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy bármely probléma esetén először az adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először nekünk jelezze, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.
Ön a hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben pedig a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti őket.

Adatsólyom Doki dokumentum © Simplexxy Technologies Kft. 2018. Minden jog fenntartva.